Loading...
11.11—26.11.2023

Nieuw werk van de 3 winnaars van het Keep an Eye Photography Stipendium 2022

Lola Beekhuijzen, Mandy Nijhof, Noah van de Wetering

[English below]
Bij hun afstuderen aan HKU Photography in 2022 wonnen Lola Beekhuijzen, Mandy Nijhof en Noah van de Wetering een Keep an Eye Stipendium, dat hen ruim een jaar lang ondersteunde bij het doorontwikkelen van een beginnende kunstenaarspraktijk. In de tentoonstelling PASSAGE sluiten ze die periode af met nieuw werk. Dit werk is uiteenlopend, maar kenmerkt zich bij alle drie door een opvallend vrije omgang met de fotografie, die eerder als aanleiding of referentiepunt dient, dan als presentatiemedium.

Lola Beekhuijzen maakt gebruik van de videocamera, maar de kern van haar werk bestaat uit performances die relaties tussen het menselijke lichaam en de technologische omgeving adresseren. In de afgelopen periode heeft ze een nieuwe performance ontwikkeld, uitgaande van zogenaamde ‘wearables’; apparaten die onze systemen in kaart brengen met het doel meer controle over onszelf te krijgen, of zelfs tot een betere versie van onszelf te komen.

Voor Mandy Nijhof is fotografie in de eerste plaats een registratie- en onderzoeksmethode, voor de uiteindelijke vorm kiest ze meestal voor tekenen of schilderen. De rode draad van haar werk wordt gevormd door seksueel misbruik in haar kindertijd en de manieren waarop ze ondanks dit trauma grip probeert te krijgen en te houden op haar dagelijks leven. In een bewuste poging haar grenzen te verleggen reisde ze in haar eentje naar New York, waar ze onder andere een persoonlijk onderzoek deed naar de invloed van de gebrekkige lokale gezondheidszorg en methodes van zelfmedicatie.

Noah van de Wetering’s conceptueel georiënteerde werk komt voort uit persoonlijke analyses van het creatieve proces en de communicatieve waarde van beeld. Fotografische technieken dienen daarbij als uitgangspunt, waarbij representaties van de werkelijkheid vaak worden ondergraven door middel van abstrahering. Beeld wordt gecombineerd met tekst, als kritische reflectie, maar ook in de vorm van schijnbaar onzinnige toevoegingen. Dergelijke introspectieve elementen zijn te lezen als pogingen om steeds dichter bij het volledig autonome beeld te komen.

Op zaterdag 18.11 en zaterdag 25.11 voert Lola Beekhuijzen haar performance live uit vanaf 14.30 uur.

Ieder jaar ontvangen drie afgestudeerden van HKU Photography een geldbedrag van €10.000,- van de Keep an Eye Foundation, waarvan €2.500,- gereserveerd is voor coaching door een ervaren kunstenaar. Dit stipendium draagt bij aan de profilering als beginnend kunstenaar, en biedt de pas afgestudeerden de gelegenheid om zich te nestelen in de praktijk van een passend werkveld.

____________________________________________________________________________________________________

New work by the 3 winners of the Keep an Eye Photography Stipend 2022

Upon graduating from HKU Photography in 2022, Lola Beekhuijzen, Mandy Nijhof and Noah van de Wetering won a Keep an Eye Stipendium, which supported them for over a year as they continued to develop an emerging artistic practice. In the exhibition PASSAGE, they conclude that period with new work. This work is diverse, but all three practices are characterized by a remarkably free approach to photography, which serves more as a motive or point of reference than as a medium for presentation.

Lola Beekhuijzen uses the video camera, but the core of her work consists of performances that address relationships between the human body and the technological environment. Recently, she has been developing a new performance based on so-called “wearables”; devices that map our systems with the aim of gaining more control over ourselves, or even arriving at a better version of ourselves.

For Mandy Nijhof photography is primarily a method of registration and research, for the final form she usually chooses drawing or painting. The common thread of her work is formed by sexual abuse in her childhood and the ways she tries to get and keep a grip on her daily life despite this trauma. In a conscious effort to push her boundaries, she traveled on her own to New York, where, among other things, she conducted a personal investigation into the impact of the poor local health care system and methods of self-medication.

Noah van de Wetering’s conceptually oriented work stems from personal analyses of the creative process and the communicative value of the image. Photographic techniques serve as a starting point, often undermining representations of reality through abstraction. Image is combined with text, as critical reflection, but also in the form of seemingly nonsensical additions. Such introspective elements can be read as attempts to get closer and closer to the fully autonomous image.

On Saturday 18.11 and Saturday 25.11, Lola Beekhuijzen will perform live from 2:30 p.m.

Each year, three graduates of HKU Photography receive a stipend of €10,000 from the Keep an Eye Foundation, of which €2,500 is reserved for coaching by an experienced artist. This stipend helps raise the profile of an emerging artist, and gives the recent graduates the opportunity to settle into an appropriate field of practice.

Tentoonstelling / Exhibition
11.11 – 26.11.2023
Wo/Wed. – Zo/Sun. 13.00 – 18.00 uur/h.

Opening
Vrijdag/Friday 10.11, 17.00 uur/h.